W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Một số hàm thường dùng trong excel

Như các bạn đã biết Excel là một công cụ tính toán dành cho dân kế toán và dân phòng, nó là một công cụ đắt lực cho mọi cá nhân, doanh nghiệp, với nhiều phiên bản khác nhau, E xcel luôn làm hài long người sử dụng trong tính toán.Để làm việc tốt với Excel bạn cần nắm được các hàm của nó.

hamexcel

Dưới đây là một số hàm tính toán trong excel bạn có thể tham khảo :

ABS :Tính trị tuyệt đối của một số .

EVEN: Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất

EXP: Tính lũy thừa cơ số e của một số

FACT: Tính giai thừa của một số

FACTDOUBLE: Tính giai thừa cấp hai của một số

FLOOR: Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất

GCD  : Tìm ước số chung lớn nhất của các số

INT: Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất

LCM: Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số

SUMSQ: Tính tổng bình phương của các số

SUMX2MY2: Tính tổng của hiệu bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

SUMX2PY2: Tính tổng của tổng bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

SUMXMY2: Tính tổng của bình phương của hiệu các phần tử trong hai mảng giá trị

TRUNC  : Lấy phần nguyên của một số (mà không làm tròn)

FIND: Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

FIXED: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

LEFT: Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

LEN: Đếm số ký tự trong một chuỗi

LOWER  : Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường

Hàm SUM: Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Hàm SUMIF: Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.

Hàm AVERAGE: Trả về gi trị trung bình của các đối số.

Hàm SUMPRODUC: Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó

Hàm MAX: Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Hàm LAGRE: Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.

Hàm MIN: Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

Hàm SMALL: Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.

Hàm COUNTA: Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.