W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Các khổ giấy thường có khi scan và xử lí tài liệu

Khổ giấy khi scan rất quan trọng, nếu chọn không đúng khổ hay chọn nhầm thì khi scan sẽ làm mất chữ hoặc làm nhỏ chữ, do đó chọn đúng khổ giấy rất quan  trọng.

Standard media sizes
U.S. Letter (216 x 279 mm; 8.5 x 11
inches)
U.S. Legal (216 x 356 mm; 8.5 x 14
inches)
A4 (210 x 297 mm; 8.3 x 11.7 inches)
U.S. Executive (184 x 267 mm; 7.25 x
10.5 inches)
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7.17 x 10.12
inches)
B5 (ISO) (176 x 250 mm; 6.9 x 9.8
inches)
B7 (88 x 125mm; 3.5 x 4.9 inches)
A5 (148 x 210 mm; 5.8 x 8.3 inches)
Borderless A4 (210 x 297 mm; 8.3 x 11.7
inches)
Borderless A5 (148 x 210 mm; 5.8 x 8.3
inches)
Borderless B5 (182 x 257 mm; 7.17 x
10.12 inches)
HV (101 x 180 mm; 4.0 x 7.1 inches)
Cabinet size (120 x 165 mm; 4.7 x 6.5
inches)
13 x 18 cm (5 x 7 inches)
Borderless cabinet (120 x 165 mm; 4.7 x
6.5 inches)
Borderless 13 x 18 cm (5 x 7 inches)
Envelopes
U.S. #10 Envelope (105 x 241 mm; 4.12
x 9.5 inches)
C6 Envelope (114 x 162 mm; 4.5 x 6.4
inches)
Japanese Envelope Chou #3 (120 x 235
mm; 4.7 x 9.3 inches)
Japanese Envelope Chou #4 (90 x 205
mm; 3.5 x 8.1 inches)
Card Envelope (111 x 162 mm; 4.4 x 6
inches)
No. 6 3/4 Envelope (91 x 165 mm; 3.6 x
6.5 inches)
Cards
Index card (76.2 x 127 mm; 3 x 5 inches)
Index card (102 x 152 mm; 4 x 6 inches)
Index card (127 x 203 mm; 5 x 8 inches)
A6 card (105 x 148.5 mm; 4.13 x 5.83
inches)
Borderless A6 card (105 x 148.5 mm;
4.13 x 5.83 inches)
Hagaki** (100 x 148 mm; 3.9 x 5.8
inches)
Ofuku hagaki**
Borderless hagaki (100 x 148 mm; 3.9 x
5.8 inches)**
Photo media
Photo media (102 x 152 mm; 4 x 6
inches)
Photo media (5 x 7 inches)
Photo media (8 x 10 inches)
Photo media (10 x 15 cm)
Photo L (89 x 127 mm; 3.5 x 5 inches)
2L (178 x 127 mm; 7.0 x 5.0 inches)
Borderless photo media (102 x 152 mm;
4 x 6 inches)
Borderless photo media (5 x 7 inches)
Borderless photo media (8 x 10 inches)
Borderless photo media (8.5 x 11
inches)
Borderless photo media (10 x 15 cm)
Borderless Photo L (89 x 127 mm; 3.5 x
5 inches)
Borderless 2L (178 x 127 mm; 7.0 x 5.0
inches)
Borderless B5 (182 x 257 mm; 7.2 x 10.1
inches)
Borderless B7 (88 x 125mm; 3.5 x 4.9
inches)
Borderless 4 x 6 tab (102 x 152 mm; 4 x
6 inches)
Borderless 10 x 15 cm tab
Borderless 4 x 8 tab (10 x 20 cm)
Borderless HV (101 x 180 mm; 4.0 x 7.1
inches)
Borderless double A4 (210 x 594 mm;
8.3 x 23.4 inches)
4 x 6 tab (102 x 152 mm; 4 x 6 inches)

 

Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!